COOP Liga DS
vypisuje majstrovstvá okresu družstiev – ročník 2019/2020
Hrací a súťažný poriadok vo formáte PDF môžete stiahnuť tu:

Rozpis súťaže a hrací poriadok

1. Súťažné triedy:
1. COOP Liga: 12 družstiev
2. COOP Liga: 8 družstiev
3. COOP Liga: 8 družstiev

2. Riadenie súťaží:
Súťaže družstiev COOP Ligy DS riadi výkonný výbor (ďalej len VV).

3. Usporiadateľ:
Usporiadateľom jednotlivých stretnutí sú podľa vyžrebovania družstvá uvedené na 1. mieste (domáce družstvo).

4. Termíny:
Podrobný časový rozpis bude uvedený po vyžrebovaní jednotlivých súťaží najneskôr do 16.09.2019 na www.stolnytenis.info a všetky družstvá ho obdržia aj mailom.

5. Miesto:
Za schválenie hracej miestnosti sa považuje zaradenie družstva príslušným riadiacim orgánom do vyžrebovania súťaže a uvedenie adresy hracej miestnosti v športovom adresári. Hracie miestnosti schvaľuje VV COOP Ligy DS.

6. Vyžrebovanie:
Vyžrebovanie súťaží prebehne na základe automatizovaného systému stránky www.stolnytenis.info. Vyžrebovanie bude zverejnené na septembrovom aktíve oddielov. Podmienkou vyžrebovania je, že družstvá z rovnakého klubu a/alebo oddielu musia svoje vzájomné zápasy odohrať v prvom a druhom kole.

7. Účastníci:
Účastníkmi súťaží sú družstvá uvedené v prílohe tohto Hracieho poriadku, a to podľa prihlášok do súťaže po zaplatení štartovného (Príloha č.1).

8. Prihlášky:
Prihlášky do jednotlivých súťaží musia byť odoslané najneskôr do 31.7.2019 na e-mailovú adresu: tibor.vvv@azet.sk alebo nlali@centrum.sk

9. Úhrada nákladov – štartovné:
Družstvá sa zúčastňujú súťaží na náklady svojich oddielov – klubov. Súťažný vklad pre každé jedno družstvo je 15,- Eur + 2,- Eur (dospelá osoba na súpiske, ktorá nemá platný registračný preukaz SSTZ). V prípade prestupu hráčov z jedného družstva do do druhého družstva v rámci COOP Ligy DS bude poplatok za prestup na jedného hráča 5,- EUR. V tomto prípade poplatok hradí družstvo, do ktorého hráč prestupuje. Štartovné ako aj poplatok za prestup hráča je možné uhradiť bankovým prevodom na účet COOP Liga DS, IBAN č.ú.: SK54 0200 0000 0029 5006 7056 SUBASKBX (VÚB Banka), a v prípade štartovného je možnosť zaplatiť hotovosťou na aktíve oddielov pred začatím aktuálneho súťažného ročníka.

10. Predpis:
Hrá sa podľa platných Pravidiel stolného tenisu SSZT, platných od 1.7. 2019 a usporiadaní tohto rozpisu súťaže.

11. Systém súťaží:
Súťaže mužov budú hrať štvorčlenné družstvá.

1. COOP Liga: hrá sa dvojkolovým systémom každý s každým doma – vonku, spolu 22 zápasov.
Po skončení základnej časti sa hrá nadstavbová časť formou play off systému, a to : 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Play off sa hrá na jeden zápas. Zápas sa hrá u družstva, ktoré sa po základnej časti umiestnilo na lepšom mieste. Do finálového turnaja postúpi víťazné družstvo zo vzájomného vyraďovacieho zápasu. V prípade nerozhodného stavu vyraďovacieho zápasu, rozhodujú nasledovné kritériá:
a) lepšie pomer setov vo vzájomnom vyraďovacom zápase
b) vyššie postavenie po základnej časti.
Víťazné družstvá zo štvrťfinále postupujú na finálový turnaj. Finálový turnaj sa hrá play off systémom, kde hrajú družstvá, ktoré postúpili zo štvrťfinále.
Nasadenie do semifinále je nasledovné:
a) Po skončení základnej časti bude vytvorený “pavúk” podľa nasadenia ako je uvedené vyššie a na turnaji Final 4 sa zúčastnia víťazi štvrťfinálových zápasov v semifinále.
Víťazi semifinále hrajú finálový zápas o titul “Majster okresu COOP Ligy DS”.
Porazení semifinalisti získavajú 3. miesto.
Finálový turnaj sa hrá v jeden deň, sobota, so začiatkom semifinále o 10,00 hod. A
finálový zápas a zápas o umiestnenie sa hrajú o 16,00 hod.
Barážový zápas o postup do 1. COOP Ligy, podľa bodu 14 Hracieho poriadku, sa
uskutoční tiež v tento deň, a to o 16,00 hod.
Finálový turnaj FINAL 4 sa uskutoční dňa 04.05.2020 v Mestskej športovej hale v Dunajskej Strede.

2. a 3. COOP Liga: hrá sa dvojkolovým systémom každý s každým doma – vonku, spolu 14 zápasov.
Po skončení prvej základnej časti družstvá z 2. COOP Ligy odhrajú zápas s každým družstvom z 3.COOP Ligy podľa rozlosovania. Zároveň družstvá z 3. COOP Ligy odhrajú zápas s každým družstvom z 2. COOP Ligy podľa rozlosovania. Celkovo bude mať každé družstvo odohratéch 22 zápasov. Každé družstvo odohrá 4 zápasy doma a 4 zápasy vonku podľa rozlosovania. Body z takto dosiahnutých zápasov medzi drusžtvami 2. a 3. COOP Ligy sa budú započítavať do tabuľky v ktorej je družstvo zaradené.
Víťaz 2.COOP Ligy po druhej základnej časti automaticky postupuje do 1. COOP Ligy.
Víťaz 3.COOP Ligy po druhej základnej časti automaticky postupuje do 2. COOP ligy.
Družstvá z 2. a 3. COOP Ligy umiestnené po skončení základnej časti na 2. až 5. mieste odohrajú nadstavbovú časť o možnosť hrať baráž o postup do 1. COOP Ligy.
Nadstavbová časť sa hrá formou play off systému, a to : 2-5, 3-4. Play off sa hrá na jeden zápas. Výhodu domáceho zápasu má družstvo, ktoré sa po základnej časti umiestnilo na lepšom mieste.
Víťazné družstvá postupujú do finále play off. Fnále sa hrá na jeden víťazný zápas. Výhodu domáceho zápasu má družstvo, ktoré sa po základnej časti umiestnilo na lepšom mieste.
V prípade nerozhodného stavu vyraďovacích zápasov, rozhodujú nasledovné kritériá :
a) lepšie pomer setov vo vzájomnom vyraďovacom zápase
b) vyššie postavenie po základnej časti.
Víťaz finále play off zápasu 2. COOP Ligy postupuje do baráže o postup do 1. COOP Ligy DS.
Víťaz finále play off zápasu 3. COOP Ligy postupuje do baráže o postup do 2. COOP Ligy DS.
Baráž sa uskutoční 04.05.2020, v deň Turnaja FINAL 4 so začiatkom o 10,00 hod. pre postup do 2. Ligy, a so začiatkom o 16,00 hod pre postup do 1. COOP ligy
V prípade, že družstvo s právom hrať play off odmietne túto možnosť, nahradí ho
družstvo umiestnené na najbližšom nižšom mieste v tabuľke po základnej časti. V
prípade nenastúpenia niektorého z družstiev na play off, do ďalšieho kola postupuje bez
boja družstvo, ktoré na zápas nastúpilo.

12. Postup:
1. COOP Liga: víťaz 1. COOP Ligy nemôže postúpiť do vyššej súťaže na základe usmernenia a platných smerníc SSZT SR, vzhľadom k neregulárnosti súťaže.
2. COOP Liga: do 1. COOP Ligy automaticky postupuje víťazné družstvo po základnej dlhodobej časti. Družstvo , ktoré vyhralo play off o baráž bude hrať baráž o postup s družstvom z 1. COOP Ligy umiestnenom na 11. mieste.
3. COOP Liga: do 2. COOP Ligy automaticky postupuje víťazné družstvo po základnej dlhodobej časti. Družstvo , ktoré vyhralo play off o baráž bude hrať baráž o postup s družstvom z 2. COOP Ligy umiestnenom na 7. mieste.

13. Zostup:
1. COOP liga: družstvo umiestnené na 12. mieste automaticky vypadáva do 2. COOP ligy. Družstvo umiestnené na 11. mieste bude hrať baráž o zotrvanie v 1. COOP lige. V prípade odstúpenia niektorého z družstiev zo súťaže a/alebo vylúčenie niektorého z družstiev podľa bodu 31 hracieho poriadku toto družstvo bude automaticky zaradené na 12. miesto a vypadáva z 1. COOP Ligy DS. Jeho výsledky sa anulujú a ostatné družstvá budú zoradené do novej tabuľky.
2. COOP liga: družstvo umiestnené na 8. mieste automaticky vypadáva do 3. COOP ligy. Družstvo umiestnené na 7. mieste bude hrať baráž o zotrvanie v 2. COOP lige. V prípade odstúpenia niektorého z družstiev zo súťaže a/alebo vylúčenie niektorého z družstiev podľa bodu 31 hracieho poriadku toto družstvo bude automaticky zaradené na 8. miesto a vypadáva z 2. COOP Ligy. Jeho výsledky sa anulujú a ostatné družstvá budú zoradené do novej tabuľky.
3. COOP liga: žiadne družstvo nevypadáva z 3. COOP Ligy.

14. Baráž:
Barážové stretnutie sa uskutoční za nasledovných podmienok:
a) Družstvo umiestnené v 1. COOP Lige na 11. mieste odohrá barážové stretnutie s družstvom z 2. COOP Ligy , ktoré vyhralo play off o baráž.
b) V prípade, že víťaz 2. COOP Ligy neprejaví záujem o postup do 1. COOP Ligy, automaticky postupuje družstvo umiestnené na 2. resp. 3. mieste 2. COOP Ligy a play off budú hrať družstvá umiestnené od 3-ho resp. 4- ho miesta.
c) V prípade, že žiadne družstvo umiestnené na prvých 3 miestach neprejaví záujem o postup do 1. COOP Ligy, viťaz nadstavbovej play off časti z 2. COOP Ligy postúpi do 1. COOP Ligy a baráž sa hrať nebude. V tomto prípade z 1. COOP Ligy vypadne príslušný počet družstiev tak, aby v 1. COOP Lige bolo od novej sezóny 12 družstiev.
d) Družstvo, ktoré nemá záujem o postup, resp. o hru v nadstavbovej časti play off, musí tento svoj zámer oznámť VV COOP Ligy najneskôr do posledného pracovného dňa v týždni, kedy sa končí dlhodobá základná časť. Družstvo, ktoré tento svoj zámer neohlási načas a odmietne postúpiť do 1. COOP Ligy a/alebo odmietne nastúpiť na barážové stretnutie je povinné uhradiť pokutu 100,- Eur.
e) Barážové stretnutie sa bude hrať podľa bodu 11. Hracieho poriadku.
f) Po odhratí všetkých zápasov nadstavbovej play off časti, a v prípade, že ani jedno družstvo z 2. COOP Ligy neprejaví záujem o postup do 1. COOP Ligy, tak z 1. COOP Ligy nevypadáva žiadne družstvo.
g) Tento istý postup platí recipročne aj pre 2. COOP Ligu a pre 3. COOP Ligu.

15. Podmienka účasti:
Stolnotenisové oddiely – kluby, ktorých družstvá sa zúčastnia COOP Ligy DS v sezóne 2019-2020 predložia VV COOP Ligy DS súpisku potvrdenú klubom. Na súpiskách môžu byť uvedení hráči s platným registračným preukazom SSTZ alebo hráči evidovaní v COOP Liga DS. Na súpiske družstiev COOP Ligy DS môžu byť uvedení len takí hráči, ktorí nie sú zapísaní na súpiskách družstiev v iných súťažiach. Výnimku z tohto pravidla majú hráči s vekovým limitom do 18 rokov a nad 70 rokov, a všetky žiačky, dorastenky a ženy. Táto podmienka platí aj pre hráčov, ktorí dosiahnu tento vekový limit v priebehu rozohratej sezóny. Maximálny počet hráčov s výnimkou na súpiske jedného družstva je 2. Termín predloženia súpisiek ku schváleniu spolu s registračnými preukazmi SSTZ je najneskôr do 31.07.2019.

16. Vyplňovanie súpisiek:
Hráč môže byť uvedený max. na 3-och súpiskách. Poradie na súpiskách musí byť stanovené podľa umiestnenia v rebríčku jednotlivcov v príslušnej kategórii (úspešnosť podľa dosiahnutých výsledkov) v predchádzajúcom súťažnom ročníku. Vzor súpisky je prílohou tohto rozpisu. Na súpiskách opatrených pečiatkou jednotlivých stolnotenisových oddielov sa uvádza poradie hráča na súpiske, meno a priezvisko, dátum narodenia.
Družstvá musia mať súpisky zostavené podľa rebríčka jednotlivcov vypracovaného podľa bodového systému platného od 01.09.2017 a zasielaného každému vedúcemu družstva. Platným rebríčkom k vyplneniu súpisiek na sezónu 2019/2020 je rebríček platný k 31.08.2019. Na jeho základe musí byť súpiska vyplnená tak, že najvyššie postavený hráč v družstve musí byť na prvom mieste a tak postupne až k najnižšiemu. Prví štyria zo súpisky nemôžu byť uvedení na súpiske nižšie hrajúceho družstva daného oddielu. V prípade, keď na súpiske nižšie hrajúceho družstva figuruje hráč, ktorý je v rebríčku vyššie ako hráči u vyššie hrajúceho družstva, tak potom takýto hráč nesmie nastúpiť na zápasy za vyššie uvedené družstvo (platí pre oddiel s družstvami „A“, „B“ „C“…). Od sezóny 2019/20 bude platným rebríčkom pre zaraďovanie hráčov na súpisky tzv. Modifikovaný rebríček vždy k 30.06., kde bude zaradený iba hráč, ktorý odohrá v predchádzajúcej sezóne minimálne 20 všetkých svojich stretnutí. Zároveň účasť ktoréhokoľvek hráča zo súpisky družstva v play off, je podmienená odohratím minimálne 20 individuálnych zápasov v dlhodobej časti.

Rebríček hráčov bude uvádzaný nasledovnými koeficientami a podmienkami:
a) hráči hrajúci v 1. COOP Lige majú svoju úspešnosť prepočítavanú koeficientom 1,00.
b) hráči hrajúci v 2. COOP Lige a 3. COOP Lige majú svoju úspešnosť prepočítavanú koeficientom 0,40.
c) hráčom, ktorí skrečujú svoje zápasy formou W.O., bude započítaná prehra so skóre 0:3 na sety a započítané negatívne body ako pri prehre.
d) hráčom, ktorí vyhrajú svoje zápasy formou W.O., bude započítaná výhra so skóre 3:0 na sety a započítané plusové body ako pri výhre.

17. Rozhodcovia:
Domáci oddiel musí zabezpečiť rozhodcu. Rozhodca môže byť aj bez platnej licencie. Rozhodcom môže byť aj hráč, ktorý nastúpi v stretnutí.

18. Protesty a námietky:
Protesty sa podávajú sa e-mailom do 5 kalendárnych dní po odohratí stretnutia na VV COOP Ligy DS a kópia musí byť zaslaná aj súperovi. Súper má právo podať námietky do 5 dní k danému protestu na VV COOP Ligy DS a v kópii súperovi. Peňažný vklad je 7,- EUR, a platí ho družstvo, ktoré protest podalo a v prípade, že je voči protestu podaná námietka, tak poplatok 7,- Eur platí aj družstvo, ktoré námietku podalo. Poplatok musí byť uhradený najneskôr do 5 kalendárnych dní po odohratí stretnutia v prípade podania protestu a v prípade námietok v lehote podania námietok voči protestu. V prípade neuhradenia poplatku sa na takéto protesty a námietky nebude prihliadať. Protesty a námietky prerokováva VV COOP Ligy DS do 15 kalendárnych dní od podania protestu. Poplatok sa vráti družstvu, v prospech ktorého bude o proteste a/alebo námietke rozhodnuté, a to v lehote 5 kalendárnych dní od rozhodnutia VV COOP Ligy DS.
Protesty a/alebo námietky je potrebné zaslať na mailové adresy minimálne dvoch členov VV COOP Ligy DS.
Rozhodnutie VV o protestoch a/alebo námietkach musí byť schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých členov VV COOP Ligy DS.
V prípade, že prostestujúcim a/alebo namietajúcim družstvom je také družstvo, ktorého zástupca je vo VV, tak na hlasovanie takéhoto člena VV sa nebude prihliadať. V tomto prípade bude takýto člen nahradený Kontrolórom Občianskeho združenia.
V prípade, že protestujúcimi a/alebo namietajúcimi družstvami sú také družstvá, ktorého členovia sú vo VV, tak v tom prípade sa na hlasovanie takýchto členov nebude prihliadať. V tomto prípade budú rozhodovať zostávajúci 3 členovia VV, a to väčšinou hlasov.

19. Právo štartu:
Základným dokumentom, ktorý oprávňuje družstvu a hráčom nastúpiť na stretnutie a zápas je platná súpiska družstva. Bez tohto dokladu nemôže družstvo na stretnutie nastúpiť. Zároveň nemôže na stretnutie nastúpiť hráč, ktorý nie je na schválenej súpiske družstva uvedený.
Hráč nesmie v rovnakom čase súčasne nastúpiť na dve stretnutia za dve rôzne družstvá svojho oddielu – klubu.

20. Striedanie hráča:
Po prvej sérii dvojhier je možné striedanie až dvoch hráčov v každom družstve, avšak vystriedaný hráč sa už nemôže zapojiť späť do stretnutia.

21. Povolenie štartu ženám:
Za družstvo mužov môže nastúpiť ľubovoľný počet žien (vrátane dorasteniek a žiačok) a budú zaradené aj do mužských rebríčku COOP Ligy.

22. Začiatky stretnutí:
Hracie dni, miestnosti a začiatky stretnutí družstvá nahlásia v záväznej prihláške družstva do aktuálneho súťažného ročníka, najneskôr však pri schvaľovaní súpisky. Stretnutia cez týždeň (pondelok – piatok) môžu mať začiatok najskôr o 18,00 hod. a najneskôr o 19,00 hod.

23. Čakacia doba:
Na nástup sa musia družstvá dostaviť najneskôr do konca čakacej doby – t.j. 20 minút po úradne stanovenom začiatku stretnutia s minimálne 3 hráčmi v hracom oblečení pri stoloch. Družstvo, ktoré sa nedostaví na nástup ani po uplynutí časového limitu čakacej doby prehráva celé stretnutie kontumačne.

24. Nástup družstiev:
Stretnutie sa začína nástupom družstiev. Otvorí ho zástupca domáceho družstva. Pri nástupe musia byť prítomní hráči oboch družstiev najmenej v tomto počte: pri
štvorčlenných družstvách najmenej traja. Na nástup sa musia družstvá dostaviť najneskôr do konca čakacej doby (t.j. 20 minút po úradne stanovenom začiatku stretnutia). Družstvo, ktoré sa nedostaví na nástup ani po uplynutí časového limitu čakacej doby prehráva celé stretnutie kontumačne. Družstvá musia nastúpiť a hrať v športovom úbore, čo znamená rovnaké dresy minimálone na štvorhru a zápasy prvej série dvojhier.

25. Rozhodcovské zápisy:
Vzor zápisu zo stretnutia je prílohou tohto rozpisu súťaže. Domáci oddiel je povinný zápis zo stretnutia poslať emailom (naskenovaný originál, alebo fotografia) najneskôr nasledujúci kalendárny deň od ukončenia stretnutia na nasledovné adresy:
coopliga@coopliga.sk.
Ak je v zápise zapísaný aj protest (druhá strana zápisu), musí byť poslaný e – mailom spolu s prednou stranou. Zápisy zo stretnutí sa píšu dvojmo, pričom originál zápisu si domáce družstvo ponechá a kópiu dostane vedúci hosťujúceho družstva. V prípade protestu sa protest napíše protestujúcim družstvom na zadnú stranu zápisu. K protestu sa môže vyjadriť aj druhé družstvo a rozhodca. Ak sa nevyjadria, považuje sa to ako súhlas s protestom.

26. Loptičky:
Sezóna 2018/2019 sa bude hrať s loptičkami bielej farby, ktoré sú plastové, jednoliate 40+ ***, so značkou XUSHAOFA, schválené ITTF, ktoré obdrží každý oddiel – klub pred začiatkom sezóny, a je povinný s takýmto typom loptičiek odohrať všetky zápasy v danom súťažnom ročníku.

27. Stoly:
Stretnutia štvorčlenných družstiev sa hrajú na dvoch stoloch, pokiaľ sa vedúci družstiev nedohodnú inak.

28. Predohrávanie a dohrávanie stretnutí:
Predohrávanie: Predohranie stretnutia je možné, ak sa na tom súperi vopred dohodnú, avšak len v tom prípade, že to minimálne do 48 hodín vopred telefonicky, alebo emailom oznámia VV COOP Ligy DS (minimálne 2 členom). Mailové adresy tvoria prílohu tohto hracieho poriadku. Ak dôjde k predohrávke bez takéhoto oznámenia, bude sa to považovať za to, že ani jeden zo súperov na dané stretnutie nenastúpil a teda obidvom oddielom sa prizná kontumačná prehra, t.j. do tabuľky sa obom družstvám započíta 0 bodov so skóre 0:18. Tento postup sa uplatní vždy bez ohľadu na výsledok predohraného stretnutia.
Dohrávanie: Neskoršie odohranie stretnutia je možné len vo zvlášť odôvodnenom prípade, a to výlučne po dohode oboch družstiev. Stretnutie sa musí odohrať najneskôr do 14 dní od pôvodného termínu podľa rozpisu zápasov. O odložení stretnutia sa pošle SMS v termíne ako pri zaslaní zápisu o stretnutí. V prípade, že sa družstvá nedohodnú na termíne aúalebo miesta odloženého stretnutia, termín a miesto určí VV COOP Ligy. V prípade nenastúpenia niektorého, prípadne oboch družstiev na zápas ani na termín určený VV COOP Ligy, bude sa postupovať v zmysle Hracieho poriadku. Odloženie zápasov posledných dvoch kôl základnej časti nie je možné.

29. Hlásenie výsledkov:
Vedúci družstiev sú povinní zabezpečiť elektronické nahlásenie celkového výsledku a to formou e-mailu a SMS správy, a to tak, že SMS správa sa pošle nasledujúci deň po odohratí zápasu a email sa pošle najneskôr do 3 kalendárnych dní po odohratí zápasu podľa bodu 25 Súťažného poriadku. Domáce družstvo zároveň s výsledkami pošle aj fotografiu spoločné foto hráčov pred zahájením stretnutia.

30. Hodnotenie zápasov:
víťazstvo = 3 body, remíza = 2 body, prehra = 1 bod, kontumácia = 0 bodov a skóre 0:18. Nenastúpenie k viac ako polovici predpísaného počtu zápasov v stretnutí = 0 b, a zároveň sa to bude počítať ako kontumované stretnutie.

31. Sadzobník pokút a sankcie:
a.) nenastúpenie na stretnutie bez udania dôvodu: 0 bodov pre družstvo, ktoré
nenastúpilo a zároveň kontumácia výsledku vo výške 18:0 v prospech družstva, ktoré na zápas nastúpilo. Družstvo, ktoré dostalo kontumačnú prehru z dôvodu nenastúpenoia na zápas dostane pokutu vo výške 20,- Eur. Z tejto čiastky dostane družstvo, ktoré na stretnutie nastúpilo 10,- Eur. Družstvo, ktoré v prebiehajúcej sezóne dosiahne 3 (tri) kontumačné prehry, bude zo súťaže vylúčené. V tomto prípade sa všetky predchádzajúce zápasy vylúčeného družstva anulujú.
b.) odhlásenie družstva zo súťaže po vyžrebovaní: družstvo, ktoré sa odhlási zo súťaže po vyžrebovaní súťaže sa nevracia súťažný vklad a zároveň dostane pokutu vo výške 15,- Eur
c.) napísanie zápisu zo stretnutia, ktoré sa neodohralo: v prípade, že sa stretnutie dvoch družstiev neodohrá regulárnym spôsobom a vyhotoví sa zápis zo stretnutia, obom družstvám sa do tabuľky započíta 0 bodov s kontumačnou prehrou so skóre 0:18 a zároveň obe družstvá dostanú pokutu 30,- Eur. V prípade druhého takéhoto konania, sa družstvu, ktoré to vykonalo započíta kontumačná prehra a dostane pokutu 50,- Eur. Pri tretej (3) kontumačnej prehre sa družsvo automaticky vylučuje zo súťaže COOP Liga DS.
d.) neodohranie stretnutia v stanovenom čase: v prípade, že dužstvá odohrajú svoje stretnutia v iný ako oficiálne určený termín a svoj dôvod neoznámili v stanovený čas VV COOP Ligy DS, podľa bodu 28 Súťažného poriadku, tak obom družstvám bude do tabuľky započítaných 0 bodov bez zmeny skóre a inej sankcie.
e.) nenahlásenie výsledku v stanovenom čase: družstvo, ktoré nenahlási konečný výsledok stretnutia a/alebo nezašle zápis zo stretnutia v stanovenom čase, podľa bodu 25 a 29 Súťažného poriadku dostane pokutu 5,- Eur. Každé tretie nenahlásenie konečného výsledku v stanovenom čase a/alebo tretie neposlanie zápisu zo stretnutia v stanovenom čase sa bude sankcionovať pokutou 10,- Eur.
f.) nenastúpenie na zápas v jednotnom športovom oblečení: družstvo, ktorého hráči nenastúpia v rovnakom športovom oblečení uhradí pokutu 5,- EUR za každého takto neustrojeného hráča do konca prevej série dvojhier.
g.) neuhradenie pokuty, sankcie a/alebo poplatku: družstvu, ktoré neuhradí pokutu a/alebo sankciu v stanovenom čase, spravidla 7 kalendárnych dní, bude pozastavená činnosť v prebiehajúcej sezóne až do uhradenia pokút a/alebo sankcií. Takto neodohrané stretnutia sa budú posudzovať ako kontumácia v neprospech dlhujúceho družstva, ale bez ďalšej finančnej sankcie.

32. Spôsob kontroly odohratia stretnutí v okresných súťažiach:
Počas prebiehajúceho súťažného ročníka sa môžu uskutočniť náhodné osobné kontroly niektorým z členov VV COOP Ligy DS. Náhodnú kontrolu je možné vykonať aj telefonicky, a to vyžiadaním si oboch vedúcich družstiev k telefónu, prípadne vyžiadaním si spoločnej fotografie.

33. Tituly a ceny:
Víťazné družstvo 1. COOP Ligy získava titul “Majster okresu COOP Liga DS”. Spolu s titulom získava aj putovný pohár s označením ročníka a víťazného družstva.
Prvé štyri družstvá 1. COOP Ligy získavajú pohár a diplom s uvedením umiestnenia a ročníka. Viťazné družstvo zároveň získava na novú sezónu aj Putovný pohár.
Prvé tri družstvá 2. COOP Ligy záskavajú diplom s uvedením umiestnenia a ročníka a víťaz získava pohár.
Prvé tri družstvá 3. COOP Ligy záskavajú diplom s uvedením umiestnenia a ročníka a víťaz získava pohár.

34. Upozornenie:
Neznalosť Hracieho poriadku COOP Ligy DS a rozpisu súťaže neospravedlňuje žiadne družstvo pri porušení týchto dokumentov.
Tento hrací poriadok je platný od 11.9.2019 na sezónu 2019 – 2020.
V prípade, že nastanú situácie, ktoré tento Hrací poriadok nerieši, v predmetnej veci rozhodne VV COOP Ligy DS na svojom mimoriadnom zasadnutí a to neodkladne.
__________________________ _____________________________
Ing. Peter Koprda Ing. Tibor Viola
predseda VV COOP Ligy DS podpredseda VV COOP Ligy DS
gekocapital@hotmail.com tibor.vvv@azet.sk
Príloha č. 1
k Rozpisu súťaže a hraciemu poriadku
Mailové adresy členov VV COOP Liga DS a technickej podpory COOP Ligy DS:
Ing. Peter Koprda : gekocapital@hotmail.com
Ing. Tibor Viola : tibor.vvv@azet.sk
Ing. Ľudovít Novotný : nlali@centrum.sk
Tibor Végh : tiborvegh69@gmail.com
Szilárd Matlák : matlak.szilard@gmail.com
Ing. Jozef Török : torokj52@gmail.com
Andrej Ftomin : andrej.ftomin@gmail.com
web stránky : www.coopliga.com, www.stolnytenis.info